امواج

زندگی خیلی پیچیدس جوری که بعضی وقتا از پیچیدگیش حالت تحوع میگیرم

زیباست و خشن 

                          با کلی پستی و بلندی 

                                                            

گاه گرد پیله تنیده و ارام به خواب و رویا فرو رفته 

                                         گاه همچو عقاب تیز پر به بالای تن ادمی 

                                                                                          تا مردن 

گاه کفتار وار تازیانه به جسم نیمه جان ادمی 

                                                         تا تکه تکه کردن تن 

                                                                                تا تکه تکه کردن جان 

مرام سنگ می باید 

                         کنار خشم این وحشی صفت

                                                این شهد زهرالود 

 

        ای بابا بگذریم 

          

         زندگی  

                   این لفیف  با خشم تنیده  تا کی ادامه داره 

     زنده موندن راحته و زندگی کردن دشوار