امواج
دوشنبه 20 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 01:36

فرکانسهای به روز کانالای ایران در ماهواره بدر

هم راحت میشه  گرفتشون هم قویتر9
TareqHD
05.07.2011
11881 H
DVB-S2/8PSK
MPEG-4
27500 5/6 IRIB -w-       Badr-5
Central-Asia
IRIB Shoma
iFilm TV
on
----
Kerman TV
(IRIB Ostani)
left
IRIB TV 1 -w- 1001 2001 Far 1
IRIB TV 2 -w- 1002 2002 Far 2
IRIB TV 3 -w- 1003 2003 Far 3
IRIB TV 4 -w- 1004 2004 Far 4
IRIB TV 5 -w- 1005 2005 Far 5
IRINN -w- 1006 2006 Far 6
Amouzesh TV Network (07-20) -w- 1007 2007 Far 7
IRIB Quran -w- 1008 2008 Far 8
Press TV -w- 1009 2009 Eng 9
Jame-Jam TV Network 1 -w- 1012 2012 Far
3012 Eng
12
IRIB Mostanad -w- 1013 2013 Far 13
IRIB Shoma   1014 2014 Far 14
iFilm TV -w-   Far  


10
Rusya
27.04.2011
11900 V
DVB-S/MPEG-2
27500 3/4 IRIB -w-       Badr-5
Central-Asia
 
IRIB TV 1 -w- 101 201 Far 1
IRIB TV 2 -w- 102 202 Far 2
IRIB TV 3 -w- 103 203 Far 3
IRIB TV 4 -w- 104 204 Far 4
IRIB TV 5 -w- 105 205 Far 5
IRINN -w- 106 206 Far 6
Amouzesh TV Network (07-20) -w- 107 207 Far 7
IRIB Quran -w- 108 208 Far 8
IRIB Mostanad -w- 109 209 Far 19
-R- IRIB Radio 1 -w-   301 Far 31
-R- Radio Payam -w-   302 Far 32
-R- Radio Javan -w-   303 Far 33
-R- Radio Maaref -w-   304 Far 34
-R- Radio Farhang -w-   305 Far 35
-R- Sedaye Ashena 3 -w-   306 Far 36
-R- Radio Varzesh -w-   307 Far 37
-R- Radio Quran -w-   308 Far 38

-w- 1001 2001 Far 1

-w- 1002 2002 Far 2

-w- 1003 2003 Far 3

-w- 1004 2004 Far 4

-w- 1005 2005 Far 5

-w- 1006 2006 Far 6

-w- 1007 2007 Far 7

-w- 1008 2008 Far 8

-w- 1009 2009 Eng 9

-w- 1012 2012 Far
3012 Eng
12

-w- 1013 2013 Far 13

  1014 2014 Far 14

-w-   Far  


10
Rusya
27.04.2011
11900 V
DVB-S/MPEG-2
27500 3/4 IRIB -w-       Badr-5
Central-Asia
 
IRIB TV 1 -w- 101 201 Far 1
IRIB TV 2 -w- 102 202 Far 2
IRIB TV 3 -w- 103 203 Far 3
IRIB TV 4 -w- 104 204 Far 4
IRIB TV 5 -w- 105 205 Far 5
IRINN -w- 106 206 Far 6
Amouzesh TV Network (07-20) -w- 107 207 Far 7
IRIB Quran -w- 108 208 Far 8
IRIB Mostanad -w- 109 209 Far 19
-R- IRIB Radio 1 -w-   301 Far 31
-R- Radio Payam -w-   302 Far 32
-R- Radio Javan -w-   303 Far 33
-R- Radio Maaref -w-   304 Far 34
-R- Radio Farhang -w-   305 Far 35
-R- Sedaye Ashena 3 -w-   306 Far 36
-R- Radio Varzesh -w-   307 Far 37
-R- Radio Quran


29CA
AhmedIraqi
12.04.2011
12265 H
DVB-S/MPEG-2
27500 3/4 IRIB -w-       Badr-5
Central-Asia
 
Zanjan TV (Eshragh TV) -w- 1601 1611 Far 161
Kerman TV (IRIB Ostani) -w- 1801 1811 Far 181
Khalij-e Fars TV -w- 1802 1812 Far 182
Hamoon TV (Zahedan) -w- 1803 1813 Far 183
IRIB Semnan -w- 2201 2211 Far 221
Qazvin TV -w- 4384 4385 Far 257
Guilan TV (Baran TV) -w- 4387 4388 Far 258
Qom TV (IRIB Noor) -w- 4640 4641 Far 513
Markazi TV (Aftab TV) -w- 4643 4644 Far 514
Hamedan TV (Sina TV) -w- 4646 4647 Far 515
-R- Radio Qom     4642 Far 114
-R- Radio Markazi     4645 Far 115
-R- Radio Hamedan     4648 Far 116
-R- Radio Qazvin     4386 Far 124
-R- Radio Rasht (Radio Guilan)     4389 Far 125
-R- Radio Zanjan     1612 Far 162
-R- Radio Kerman     1821 Far 184
-R- Radio Khalij-e Fars     1822 Far 185
-R- Zahedan Radio     1823 Far 187
-R- Radio Semnan     2221 Far 222


30
AhmedIraqi
01.08.2010
12284 V
DVB-S/MPEG-2
            Badr-4
BSS
left
JMC packge


30CA
Pulse
22.05.2011
12284 V
DVB-S/MPEG-2
27500 3/4 IRIB -w-       Badr-5
Central-Asia
IRIB Multi Channel
left
----
Pulse
AmirHadi
AhmedIraqi
Fars TV -w- 1003 2003 Far 1
Boushehr TV -w- 1033 2032 3
Dena TV -w- 37 40 Far 4
Azarbayjan-e Gharbi TV -w- 1004 2004
Far/Ira/Tur
14
Khoozestan TV -w- 1701 1711 Far 171
Aflak TV   1702 1712 Far 172
Jahanbin TV -w- 2101 2111 Far 211
Yazd TV (Taban) -w- 2301 2311 Far 231
Isfahan TV -w- 2401 2411 Far 241
-R- Radio Khozestan     1721 Far 173
-R- Radio Lorestan     1722 Far 174
-R- Radio Shahrekord     2121 Far 212
-R- Radio Isfahan     2421 Far 242


31CA
AhmedIraqi
24.02.2011
12303 H
DVB-S/MPEG-2
27500 3/4 IRIB -w-       Badr-5
Central-Asia
 
Jame-Jam TV Network 1 -w- 160 80 Far
81 Eng
7901
Jame-Jam TV Network 2 -w- 161 82 Far
83 Eng
7903
Jame-Jam TV Network 3 -w-   Far  
Sahar 1 -w- 163 86 7911
Alkawthar TV -w- 309 260 Ara 7942
Alalam News Channel -w- 165 90 Ara 7915
Sahar 2 -w- 166 85 Ara 7943
Press TV -w- 311 103 Eng 7944